Barrachd Fiosrachaidh
 

Na nì sinn dhuibh:

 • Eadar-theangachadh profaiseanta bhon a' Ghàidhlig agus dhan a' Ghàidhlig
  Leabhraichean, bileagan, postairean, làraich-lìn, ionadachadh bathair-buig, litrichean is tatùthaichean ... rud sam bith!  Chan eil eadar-theangachadh ann a tha ro bheag no ro mhòr dhuinn.

  Tha Pacaid nam Meanbh Eadar-Theangachaidhean againn a' gabhail a-steach eadar-theangachadh suas gu 150 faclan
  , tar-sgrìobhadh chun na h-Aibidile Fuaim-eòlach Eadar-nàiseanta, tar-sgrìobhadh gu cruth-clò tradaiseanta agus clàrachadh gutha an eadar-theangachaidh agaibh.  Agus cha chosg e ach £15.

 • Dearbhachadh eadar-theangachaidhean
  Dèan cinnteach gu bheil an teacs agad ceart a thaobh litreachaidh, gràmair is rudan nach canadh Gàidheal.

 • Comhairleachadh Cànanachais
  Treòraichean fuaimneachaidh do dh'fhaclairean is leabhrain chànain, soidhneachadh is leubaileachadh dà-chànanach...

 • Trèanadh Fuamneachaidh
  Oideachadh mar a nithear fuaimean neo-aithnichte na Gàidhlig gu ceart.  Faodaidh seo tachairt ann am buidhnean beaga no 1-1.  Deagh chothrom airson dhaoine no bhuidhnean a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig, chòisirean...

 

 

Dhachaigh

Barrachd Fiosrachaidh

Ar Seirbheis Fios Thugainn